کارخانه اسید

یکی از مواد اولیه مهم کارخانه مس، اسید سولفوریک 98% می باشدکه مصرف سالیانه به حدود 100000 تن  برآورد می گردد.با توجه به تاثیر عمده اسید در قیمت تمام شده، همچنین مشکلات تامین و ترابری آن،باعث شده است که شرکت صنایع مس طارم با استفاده از ظرفیتهای مازاد خود از قبیل آب و برق و زمین موجود بفکر احداث کارخانه اسید بیفتد.در حال حاضر مجوز ساخت یک کارخانه 150000 تنی اخذ و مطالعات اولیه انجام شده است تا در صورت تامین منابع مالی کار احداث آن آغاز گردد.