جاده سازی

از جمله پروژه های دیگر مس طارم که اهمیت بسزایی برای کارخانه مس طارم دارد احداث جاده والایش ماهین می باشد.بطور کلی منطقه  طارم از نظر راههای دسترسی ضعیف بوده و این موضوع چه در دوره راه اندازی هزینه های زیادی را به طرح تحمیل نموده است.قطعا این مشکل در دوره بهره برداری بخاطر نیاز به نقل و انتقا حدود 150000 تن مواد اولیه و محصول تشدید خواهد شد.

جاده دسترسی والایش به ماهین کوتاهترین مسیر دسترسی به کارخانه و منطقه بوده که کار مطالعات آن به پایان رسیده و تو سط منابع داخلی شرکت در سال 1397 بازگشایی شده است.با پیگیری های بعمل آمده و تامین منابع تکمیلی ،مسیر باز گشایی شده در آینده نزدیک اصلاح و راه اندازی خواهد گردید.

جاده